Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 4: School Education System

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 4: School Education System

A. Reading (Trang 44-45-46 SGK Tiếng Anh 12)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Loading...

Read the facts below and decide whether the statements about schools in Vietnam are true (T) or false (F). Then compare your results with your partners'. (Đọc các thông tin dưới đây và xác định xem các phát biểu về giáo dục phổ thông ở Việt Nam là đúng (T) hay sai (F). Sau đó so sánh kết quả của em với của bạn học.)

Hướng dẫn dịch và gợi ý:

Thông tin về giáo dục phổ thông T F
1. Trẻ vào lớp 1 khi chúng lên 6 tuổi. T  
2. Việc giáo dục ở trường là bắt buộc đối với lứa tuổi từ 6 đến 16.   F
3. Năm học thường bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào cuối tháng 5. T  
4. Học sinh không cần phải thi khi học xong trung học.   F
5. Một năm học có hai học kì. T  

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

Giáo dục bắt buộc được áp dụng cho tất cả trẻ em ở Anh từ 5 đến 16 tuổi. Ở Anh năm học bắt đầu từ tháng Chín đến tháng Bảy và được chia thành ba học kỳ. Học kỳ mùa Thu từ đầu tháng Chín đến giữa tháng Mười Hai. Học kỳ mùa Xuân từ đầu tháng Giêng đến giữa tháng Ba và học kỳ mùa Hè từ đầu tháng Tư đến giữa tháng Bảy. Mỗi học kỳ có một tuần lễ nghỉ giừa kỳ, thường là vào cuối tháng Mười, giữa tháng Hai và cuối tháng Năm.

Ở Anh có hai hệ thống giáo dục song song. Thứ nhất là hệ thống giáo dục công lập do nhà nước đài thọ và miễn phí cho tất cả học sinh. Thứ nhì là hệ thống giáo dục dân lập, học sinh phải trả học phí. Hệ thống trường công lập có 93% học sinh đang theo học, có thể được chia thành hai cấp độ: giáo dục tiểu học và giáo dục trung học.

Hãy xem Bảng biểu dưới đây để có thêm thông tin về hệ thống giáo dục ở nước Anh.

Nhà nước soạn thảo chương trình học quốc gia và tất cả các trường công lập phải theo chương trình này. Nó bao gồm các môn học như Anh văn, Thiết kế và Kỹ thuật, Địa lý, Toán, Công nghệ thông tin, Âm nhạc, Khoa học, Nghệ thuật, Vật lý, Giáo dục, Lịch sử và Ngoại ngữ đương đại. Các môn Anh văn, Toán và Khoa học là các môn học chính, là môn bắt buộc trong kỳ thi quốc gia ở các cấp độ trong hệ thống giáo dục trung học.

Hệ thống giáo dục phổ thông ở Anh

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 4: School Education System

Task 1. Find words or phrases in the reading passage which have the following meanings. (Tìm những từ hoặc cụm từ trong bài đọc mà có nghĩa sau.)

Hướng dẫn dịch và gợi ý:

1. Trường học mà mọi học sinh đều không phải đóng học phí

=> state schools

2. Cấp học dành cho trẻ em từ 5 đến 10 tuổi

=> primary education

3. Cấp học dành cho trẻ từ 11 tới 16 tuổi

=> secondary education

4. The luật định

=> compulsory

5. Kỳ thi cuối giai đoạn giáo dục bắt buộc

=> the General Certificate of Secondary Education

6. Chương trình giảng dạy của các trường phổ thông hoặc đại học

=> curriculum

Task 2. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. When do children in England start their compulsory education at school? (Khi nào thì trẻ em ở Anh bắt đầu nghĩa vụ học tập của chúng?)

=> They reach the age of 5.

2. How many terms are there in a school year in England? (Năm học ở Anh có bao nhiêu kì học?)

=> There are three terms.

3. What are the two school systems in England? (Hai hệ thống giáo dục ở Anh là gì?)

=> The two school systems in England are the state school system and the "independent" or "public" school system.

4. Do children have to pay fees if they go to "independent" or "public" schools? (Trẻ em có phải trả học phí nếu chúng đi học ở trường tư không?)

=> Yes, they do.

5. How many core subjects are there in the national curriculum? (Có bao nhiêu môn học chính trong chương trình giáo dục quốc gia?)

=> There are three core subjects in the national curriculum: English, Maths and Science.

6. When can students take the GCSE examination? (Khi nào thì các học sinh có thể tham dự kì thi GCSE (Tốt nghiệp phổ thông)?)

=> When they finish the secondary schools, they have to take an examination called the General Certificate of Secondary Education. (GCSE)

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Tell the others one of the most difficult school subjects you are studying and what you would like your friends and your teacher to do to help you learn that subject more effectively. (Làm việc nhóm. Kể cho các bạn khác về một trong những môn học khó nhất ở trường em đang học và những gì em muốn các bạn em và giáo viên của em làm để giúp em học môn đó hiệu quả hơn.)

Gợi ý:

A: Is there any subject you find the most difficult?

B: Yes, it's English.

C: What do you find difficult about it?

B: Its pronunciation. Most of my friends do think so.

C: Do you ask your teacher to help you?

B: Why not? But after a lot of practices I still find I cannot pronounce and read the words correctly.

A: Well, from my experience, in order to speak English well and correctly we should be patient and constant. It takes a lot of time and patience. You read a word or a sentence many times until you find it good enough.

C: And you should study with your friends to help one another in speaking. If possible, you can ask your teacher to correct you when you find you're run good or not confident in yourself.

A: You will speak more easily and better if you're patient and practise frequently.

B. Speaking (Trang 47 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Work in pairs. Study the table below then ask and answer the questions about the school education system in Vietnam. (Làm việc theo cặp. Nghiên cứu bảng dưới đây sau đó hỏi và trả lời những câu hỏi về hệ thống giáo dục phổ thông ở Việt Nam.)

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 4: School Education System

 

Gợi ý:

A: When do small children in Vietnam go to nurseries?

B: Usually at the age of 3.

A: How long is the pre-school stage?

B: In principle 3 years, but it depends.

A: You mean it's according to the child's ability?

B: Right.

A: When do children go to the primary school?

B: When they are 6 years old.

A: How long does the primary school education last?

B: 5 years.

Task 2. Work in groups. Talk about the school education system in Vietnam, using the information from Task 1. (Làm việc nhóm. Hãy nói về hệ thống giáo dục ở Việt Nam, sử dụng thông tin từ Bài tập 1.)

Gợi ý:

In Vietnam, the pre-school period is completly optional. Children can either go to nursery, kindergarten or not.

However, going to primary and secondary schools is surely compulsory. They go to primary school at the age of 6 and it takes them 5 years. Later, they go to lower secondary school when they are 11. They attend lower secondary for 4 years. At the age of 15, they go to upper secondary school and it lasts 3 years. After finishing secondary education, they take the National examination for GCSE.

Task 3. Work in groups. Talk about the similarities and differences between the school system in Vietnam and that in England. (Làm việc nhóm. Nói về sự tương đồng và khác biệt giữa hệ thống giáo dục phổ thông ở Việt Nam và ở Anh.)

A: I'm not sure, but I think there are certain similarities and differences between the school system in Vietnam and that in England.

B: I think so, too. But what differences do you know?

C: As I know, first both systems have the same three levels of education, and the starting age of schooling.

D: But in England, as I know, there isn't such a strict and unreasonable rule of starling age of schooling.

A: What do you mean?

D: OK. As I'm told, in England a pupil can attend a class if he or she has enough capacity as required.

B: About the differences I see there are a lot.

C: For example?

B: The academic year. In Vietnam there are only two periods of schooling in a year, each of which lasts about five months or so.

A: I see. In England an academic year is divided into three by season.

D: And one more difference: in England students needn't take any exam to enter the upper secondary schools.

C: But we should not ignore the most major difference: the tuition fee for nursery, primary and secondary educations. For these three levels, people do not pay any tuition in England. I mean they are totally free and compulsory.

B: Oh, really?

C. Listening (Trang 48 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Ask and answer these questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

+ What school subjects are you good at? (Bạn học giỏi môn học nào?)

=> I'm good at Maths and Physics.

+ Which ones do you enjoy most/least in your class? Explain why. (Bạn thích/không thích môn học nào nhất? Giải thích tại sao.)

=> I enjoy Maths and Physics most as they are my favourite subjects. I find them interesting because these subjects relate to all things which happen in my life and the nature, for example the rule of expansion of solid substances, …

=> The subject I enjoy least is History. Because it's so difficult. It's too long to remember all the historical events.

Listen and repeat.

tearaway: người bốc đồng, thiếu trách nhiệm

disruptive: gây mất trật tự, thiếu tập trung

methodical: cẩn thận, có phương pháp

well-behaved: cư xử đúng mực

actually: thực sự, quả thật là

struggle: cuộc chiến đấu, đấu tranh

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the conversation between Jenny and Gavin. Pul a tick (V) to the question to which the answer is "Yes". (Lắng nghe cuộc hội thoại giữa Jenny và Gavin. Đặt dấu (V) vào câu hỏi có câu trả lời là "Yes".)

Gợi ý:

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 4: School Education System

Task 2. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1. When did Gavin think he listened to the teacher well? (Khi nào thì Gavin đã nghĩ rằng anh ấy chú ý lắng nghe giáo viên tốt?)

=> When he enjoyed the subjects.

2. How did Gavin find the exams? (Gavin thấy các kì thi/bài kiểm tra thế nào?)

=> He found them very difficult.

3. Why couldn't Gavin pass the exams easily? (Tại sao Gavin không thể qua các bài thi một cách dễ dàng?)

=> Because the long questions were very hard for him to answer in a short time.

4. Why did Gavin say he didn't think his school days were the best time of his life? (Tại sao Gavin đã nói rằng anh ta không nghĩ thời đi học là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời anh ấy?)

=> Because he went to a boarding school far away his home when he was quite young and he didn't like that. So, he found his schooldays were not the best days of his life.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in pairs. Talk about the results of your current exams at school and what you will do to prepare for the next exams. (Làm việc theo cặp. Nói về kết quả của các bài thi/kiểm tra của em hiện tại ở trường và những gì em sẽ làm để chuẩn bị cho những bài thi/kiểm tra kế tiếp.)

A: How are the results of your current exams?

B: They're not very good; actually, except for my major subjects: Maths and Physics, all others are bad.

A: Why do you say so?

B: Because I didn't really study them well. It's the obvious result.

A: You mean you didn't do your exercises or homework carefully?

B: Yes. And I didn't listen to my teachers attentively enough.

A: What will you do for the next exams?

B: Well, I'II study more carefully and harder. In class I'll listen to my teachers' explanations more attentively, do many more exercises and much homework.

Tapescript – Nội dung bài nghe

Jenny: Look, these are questions about how you got on at school?

Gavin: Yes, let's.

Jenny: OK, so did you always work very hard?

Gavin: Well, I certainly worked pretty hard at the subjects I enjoyed. Yes, I did. What about you?

Jenny: Yes, I did actually. I think I worked very hard, yeah. Now let's come to the next question.

Gavin: Did, yeah, did you always listen carefully to your teachers?

Jenny: No, I don't think I did. No, I think I was quite disruptive, actually. What about you?

Gavin: Well, I think I did listen to the teachers certainly when I got to the level where I was doing the subjects that I enjoyed.

Jenny: Yeah, ok, the next question is, did you always behave well?

Gavin: I don't think I always behaved well. I was a bit, er, a bit of a tearaway.

Jenny: Umh. Well, I think I was pretty well-behaved on the whole, so I 'd say yes, yeah.

Gavin: Good for you! Did you pass your exams easily?

Jenny: No, I can't say I did. No, I, I found them quite a struggle, actually. What about you?

Gavin: I didn't pass them that easily, though I worked hard I found it very difficult to answer all that lone questions in a short time.

Jenny: Yeah, yeah, exactly. What about this one, then? Did you always write slowly and carefully?

Gavin: Quite slowly. Essays took a long time to write and I suppose I took a bit of care, yes.

Jenny: Yes. I agree. I was also. I was very careful and erm, yeah, yeah I was quite methodical.

Gavin: And did you think your school days were the best days of your life?

Jenny: Umh, no, no. I can't say they were. What about you?

Gavin: No, I went away to a boarding school when I was quite young and I didn't like that. No, they weren't the best days of my life.

D. Writing (Trang 49 SGK Tiếng Anh 12)

In about 150 words, write a paragraph on the formal school education system in Vietnam, using the information given in Speaking Tasks on page 47. You may follow the suggestions below: (Với khoảng 150 từ, hãy viết một đoạn văn về hệ thống giáo dục phổ thông chính qui ở Việt Nam, sử dụng thông tin đã cho trong các Bài tập Speaking ở trang 47. Bạn có thể theo các gợi ý dưới đây:)

Đoạn văn gợi ý:

There are 3 levels of education in the formal school system in Vietnam: Pre-school, Primary education, Secondary education. The Secondary education consists lower secondary education and upper secondary education. Primary and lower secondary education are compulsory in Vietnam. Children start going to primary school at the age of 6 and after 5 years they move to lower secondary school where they study for 4 years. The upper secondary education lasts 3 years, from the age of 15 to 17. In order to study at a university, students have to pass the national examination held in early June every year for the GCSE. The academic year is divided into 2 terms. It lasts 9 months from September 5th to the end of May. The first term is from September to December and the second term lasts from January to May. Students have a 3-month-summer holiday after the second term.

E. Language Focus (Trang 49-50-51 SGK Tiếng Anh 12)

Grammar

Exercise 1. Fill each blank with the simple present passive form of the verb in brackets. (Hãy điền vào mỗi chỗ trống với dạng bị động của thì hiện tại đơn của động từ trong ngoặc.)

Gợi ý:

1. is divided 2. is separated 3. is set – must he followed
4. is made up 5. is paid 6. are selected

Exercise 2. Rewrite the following sentences using the passive voice. (Viết lại các câu sau, dùng thể bị động.)

Gợi ý:

1. This school was built in 1997.

2. This dictionary was first published in 1870.

3. A surprise party is going to be organized by the students in my class tomorrow evening.

4. The kitchen is being painted now.

5. "Romeo and Juliet" was written by Shakespeare in 1605.

6. Shakespeare's tragedies have been translated into many languages.

7. A new primary school has just been built in my village.

8. English will be spoken at the conference.

9. The floor hasn't been cleaned yet.

10. The house will be repainted soon.

Exercise 3. Fill in the spaces of the following passage with the correct tense in passive voice of the verbs in brackets. (Điền vào các chỗ trống của đoạn văn sau với thì đúng ở thể bị động của động từ trong ngoặc.)

Gợi ý:

1. was built 2. were sold 3. has been made 4. can be bought 5. are used
6. can be used 7. is kept 8. are done 9. must be told 10. can be done
Đánh giá bài viết

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *