Category: Giải bài tập Ngữ văn lớp 3

Viết lại một tin thể thao

Đề bài: Hãy viết lại một tin thể thao em mới đọc được trên báo (hoặc nghe được, xem được trong các buổi phát thanh,...